header photo

Praktijk voor PMT
Werkzaam door geheel Brabant.

Doelgroep


PMT is geïndiceerd voor kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen die op het gebied van het sociaal en/of emotioneel functioneren problemen ondervinden. Een aantal kenmerken:

 • moeilijk contact maken en/of onderhouden met volwassenen of andere kinderen
 • agressief of sterk teruggetrokken gedrag
 • aandachts- en motivatieproblemen
 • faalangst
 • gespannenheid
 • negatief zelfbeeld
 • eet- en/of slaapproblemen

Een specifieke doelgroep zijn diegenen met onplezierige en/of traumatische lichamelijke ervaringen, zoals: medische ingrepen, lichamelijke aandoeningen (astma, allergieën, spierziekten), handicaps, lichamelijk geweld en seksueel misbruik.

Binnen de praktijk is veel expertise in het werken met kinderen/ jongeren /jong volwassenen met verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek.

Werkwijze


De werkwijze is als volgt:

 • Informatiegesprek/intake
 • Verzamelen van alle psychologische medische of andere gegevens
 • Eventueel gesprek met leerkracht of intern begeleider
 • Psychomotorisch onderzoek van de cliënt
 • Rapportage en advies aan de ouders, verzorgers en eventueel verwijzer
 • Psychomotorische behandeling of eventuele doorverwijzing
 • Rapportage van het verloop en de afsluiting van de behandeling aan ouders en verwijzers

De therapeut werkt samen met ouders/verzorgers en/of in multidisciplinair teamverband om het veranderingsproces bij de cliënt optimaal te laten verlopen. Tijdens de behandeling vindt er dan ook regelmatig overleg plaats met ouders/verzorgers eventueel de cliënt en/of andere betrokkenen over het verloop van de therapie en over de wijze waarop de cliënt functioneert."Eventually you come to realize that most people aren't looking for a fight but for someone to surrender to."

Robert Brault