header photo

Praktijk voor PMT
Werkzaam door geheel Brabant.

Visie op begeleiding


Binnen de praktijk wordt naast therapie ook begeleiding geboden aan cliënten, zowel individueel als groepsgericht.

Clënten die reeds een therapietraject of een training hebben gevolgd voor bestaande (gedrags-problemen) kunnen begeleid worden zodat deze vaardigheden aanwezig en onderhouden blijven binnen de context waarin de cliënt leeft. De wensen van de zorgvrager en zijn systeem staan voorop. De begeleider zal samen met hem / hen afstemmen over de inhoud en termijn van de begeleiding.

Daarbij wordt de focus verlegd van het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en/of reguleren van gedrag, naar het onderhouden van reeds bestaande / aangeleerde mechanismen. De praktijk wil middels de begeleiding voorkomen dat cliënten afglijden waardoor oude gedragsproblemen op de voorgrond kunnen komen te staan, of waardoor een plaatsing buiten de eigen woonomgeving noodzakelijk kan worden.

Naast de individuele begeleiding van de cliënt zelf, kunnen ook ouders / opvoeders ondersteund worden bij het in stand houden van eerder aangeleerde vaardigheden van hun kind.

Inhoud van begeleiding


In de begeleiding komen thema's aan bod die met behulp van oefeningen, (non-)verbale ondersteuning en oefenopdrachten voor thuis worden aangeboden. Voorwaarde is dat deelnemers eerder al kennis hebben op gedaan en vaardigheden hebben ontwikkeld gedurende een traject van therapie, of training zoals bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining of cursus agressieregulatie.

De begeleiding is speciaal afgestemd op kinderen / jongeren / volwassene met verschillende problemen in combinatie met een verstandelijke beperking.

De thema's worden behandeld zodat de deelnemer in staat zal zijn om (probleem)situaties te voorkomen en in te schatten. Aan deze thema�s worden doelen verbonden die aansluiten op de hulpvraag van de cliënt en zijn omgeving. Tijdens de bijeenkomsten wordt er op een herkenbare manier te werk gegaan, en wordt nauwlettend afgestemd op de verstandelijke beperking.

De cliënt geeft zelf inbreng over situaties of de begeleider heeft informatie vanuit ouders, leerkrachten en/of werkbegeleiders over de huidige situatie. De voorbeelden worden gebruikt als ondersteuning voor het thema van de bijeenkomst.

Thema's die aan bod kunnen komen zijn:

 • samenwerken
 • individuele kracht
 • spanningen en emoties
 • boosheid en agressie
 • non-verbale communicatie
 • (zelf)vertrouwen
 • grenzen
 • spanning en emotie

Verantwoording van begeleiding


De praktijk richt de begeleiding in zoals staat beschreven in artikel 6 van Besluit zorgafspraken AWBZ

Begeleiding omvat door een instelling te verlenen activiteiten aan verzekerden met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben op het terrein van:

 • de sociale redzaamheid,
 • het bewegen en verplaatsen,
 • het psychisch functioneren,
 • het geheugen en de oriëntatie, of
 • die matig of zwaar probleemgedrag vertonen.

De activiteiten, zijn gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en strekken tot voorkoming van opname in een instelling of verwaarlozing van de verzekerde.

De activiteiten, bestaan uit:

 • het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen,
 • het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie, of
 • het overnemen van toezicht op de verzekerde.

Vergoeding van begeleiding


Begeleiding kan vergoed worden middels een PGB, begeleiding individueel of begeleiding groep. Mochten er vragen zijn hoe u een PGB aanvraagt of hoe de verantwoording gedaan kan worden naar het zorgkantoor, dan kunt u hierover contact opnemen met de praktijk."The more you know who you are, and what you want, the less you let things upset you."

Stephanie Perkins